Structura anului şcolar 2019 - 2020

Structura anului școlar 2019-2020

ORDIN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019

privind structura anului şcolar 2019 - 2020

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEINAŢIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 22 februarie 2019

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionaleemite prezentul ordin.

ART. 1

  1. Anul şcolar 2019 - 2020 începe la data de 1 septembrie 2019, se încheie la data de 31 august 2020 şi are 35 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2019 - 2020 încep la data de 9 septembrie2019.

  2. Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilescurmătoarele:

  1. pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 29 mai2020;

  2. pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie2020;

  3. pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

ART. 2

Anul şcolar 2019 - 2020 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 15 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 9 septembrie 2019 - 20 decembrie 2019.

Cursuri - luni, 9 septembrie 2019 - vineri, 20 decembrie 2019.

Înperioada26octombrie-3noiembrie2019,eleviiclaselordinînvăţământulprimar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt învacanţă.

Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 21 decembrie 2019 - duminică, 12 ianuarie 2020 Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie

2020 - 12 iunie 2020.

Cursuri - luni, 13 ianuarie 2020 - vineri, 3 aprilie 2020.

Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 4 aprilie 2020 - marţi, 21 aprilie 2020

Cursuri - miercuri, 22 aprilie 2020 - vineri, 12 iunie 2020

Vacanţa de vară - sâmbătă, 13 iunie 2020 - data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului şcolar 2020 – 2021.

ART. 3

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

ART. 4

Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare marchează prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului.

ART. 5

  1. Programulnaţional"Şcoalaaltfel"sevadesfăşuraînperioada7octombrie2019

-29mai2020,peoperioadăde5zileconsecutivelucrătoare,acărorplanificareseaflă la decizia unităţii deînvăţământ.

  1. Intervalul aferent programului "Şcoala altfel" nu va coincide cu perioada încare se susţin lucrările scrise semestriale(tezele).

  2. Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, din învăţământul profesionalşidinînvăţământulpostlicealsepotorganizaactivităţideinstruirepractică în săptămâna dedicată programului "Şcoalaaltfel".

ART. 6

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

ART. 7

Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.

ART. 8

  1. În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, alte situaţii excepţionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completărileulterioare.

  2. Recuperarea cursurilor suspendate în condiţiile alin. (1) nu se poate realiza în perioada vacanţelorşcolare.

ART.9

Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naţionale.

ART. 10

Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 11

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

Bucureşti, 20 februarie 2019.

Nr. 3.191.

---------------